حاج صادق آهنگران

شنبه 16 بهمن 1395

حضور حاج صادق آهنگران در انتشارات یازهرا(س)

ظهر روز شنبه 1395/11/16 حاج صادق آهنگران در دفتر انتشارات یازهرا (س) حضور پیدا کردند.
ایشان بعد از صرف ناهار پیرامون ویراست دوم "کتاب آهنگران" را با علی اکبری مزدآبادی صحبت هایی را انجام دادند.
گفتنی است کتاب آهنگران در سال 1391 چاپ و منتشر گردید
در چاپ و ویراست جدید دو جلدی خواهد شد. جلد اول با نام"کتاب آهنگران1"مشتمل بر خاطرات ایشان وجلد دوم با نام" کتاب آهنگران2" نوحه های ایشان را در هشت سال دفاع مقدس در برمی گیرد.
لو ح فشرده صوتی و لوح تصویری ضمیمه "کتاب آهنگران2 "خواهد بود